Nhật Bản: Quy định kiểm soát súng khiến các vận động viên gặp khó khăn

Nhật Bản: Quy định kiểm soát súng khiến các vận động viên gặp khó khăn

Các luật về kiểm soát sở hữu súng đạn nghiêm ngặt ở Nhật Bản đang làm nảy sinh những vấn đề chưa từn